Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Juha Tuononen: Taimikonhoidolla kestävä ja monimuotoinen metsä

22.08.2023

Juha Tuononen

Kirjoittaja toimii metsänhoidon asiantuntijana Suomen metsäkeskuksessa. Aiempiin työtehtäviin on sisältynyt muun muassa bioenergian saatavuuden ja käytön edistämistä. Vapaa-ajan kiinnostuksen kohteita ovat erilaiset luonnossa liikkumisen muodot sekä metsän- ja luonnonhoito.

Näytä kaikki blogit

Kesällä taimikkoa peratessa tuli pohdittua metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Alueella tehtiin aikoinaan uudistushakkuu. Tämän jälkeen maata muokattiin ja istutettiin uutta puusukupolvea kasvamaan. Viiden vuoden jälkeen uudistusalueen taimista osa on jo yli kaksimetrisiä.

Mitä tässä välissä on tapahtunut metsänhoidon vinkkelistä? Entä mitä jatkossa voitaisiin tehdä?

Uudistushakatun metsän hoito on kokonaisuus

Eri metsätahojen yhdessä laatimissa metsänhoidon suosituksissa kokonaiskestävä metsänhoito muodostuu taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Lisäksi ilmastokestävyys liittyy näihin kaikkiin kestävyyden osa-alueisiin. 

Kun metsässä tehtiin uudistushakkuu, talteen korjattiin puutavaraa erilaisten puupohjaisten tuotteiden ja uusiutuvan energian tuotantoon. Puunkorjuuseen ja puuraaka-aineen jalostukseen aina loppukäyttäjille asti liittyy lukuisa joukko eri alojen ammattilaisia, joiden työllisyys on yhteydessä puun hyödyntämiseen. Näiden korjattujen puiden avulla turvattiin siis suomalaisten hyvinvointia. 

Metsän uudistumisesta huolehtimisella turvataan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia metsien hyödyntämiseen. Tässä metsässä uuden metsän perustamistoimet tehtiinkin välittömästi uudistushakkuun jälkeen. Orgaanisen aineen, kuten humuksen, karikkeen ja hakkuutähteiden, hajoaminen muodostaa uudistusalueesta hetkellisen hiilen päästölähteen. Ripeillä taimikon perustamistoimilla voidaan nopeuttaa alueen muuttumista päästölähteestä takaisin hiilinieluksi. Maanmuokkaus vauhdittaa ja varmistaa osaltaan merkittävästi taimikon kasvuun lähtöä ja vaikuttaa lisääntyneeseen puuston kasvuun vielä pitkällä aikavälillä.  

Talousmetsien luontoarvojen vaalimiseksi tälle uudistushakkuualueelle jätettiin lahopuut, säästöpuuryhmiä ja suojatiheikköjä sekä tehtiin tekopökkelöitä. Maanmuokkauksessa huomioitiin monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta arvokkaat kohteet. Taimikon varhaishoidoissa on säilytetty puulajivaihtelu ja suosittu sekapuustoisuutta sekä erityisesti monimuotoisuuden kannalta arvokkaita ja pölyttäjille tärkeitä kukkivia puulajeja.

Taimikonhoitokohteet ovat talousmetsissä

Metsän uudistushakkuu on päätös, jossa metsä otetaan lähivuosikymmeniksi talouskäyttöön. Tällaisessa metsässä kannattaa aina toteuttaa hyvää metsän- ja luonnonhoitoa. Ilmastokestävyyttä ajatellen oikea-aikaiset ja suunnitellut toimenpiteet varmistavat uuden metsän sopeutumiskykyä kasvavia tuhoriskejä vastaan. Taimikonhoito edistää myös monia metsän virkistyskäytön muotoja.

Nuorten metsien hoidossa voidaan tehdä valintoja, jotka palvelevat sekä taloudellista että ekologista kestävyyttä. Hyvä hoito nopeuttaa puuntuotosta ja parantaa laatua. Hoito myös edistää metsän elinvoimaa ja terveyttä. Taimikonhoidon myötä kenttäkerros saa jo varhain valoa ja varpukasvillisuus pääsee kehittymään.

Taimikonharvennuksella voidaan vaikuttaa kasvatustiheyteen ja puulajisuhteeseen. Sekapuustoisuuden ja lehtipuusekoituksen suosiminen pienentää tuhoriskejä ja on tärkeää monimuotoisuudelle. Lisääntyneen kasvutilan myötä vauhdittuva puuston järeytyminen nopeuttaa sekä lisää tulevien kantorahatulojen saantia. Järeä puusto sietää myös riukuuntunutta puustoa paremmin tuuli- ja lumituhoja.

Uuden metsän kehityksen turvaamisessa ensimmäiset 20 vuotta ovat ratkaisevimmat. Mitä pienemmästä taimikosta on kyse, sitä huolellisemmin taimikonhoidon tarvetta on syytä seurata.

Hoida metsää arvojesi mukaisesti

Metsänomistus on ylisukupolvista ja nyt tehdyt valinnat vaikuttavat siihen, minkälaiset metsät jätämme tuleville sukupolville. Metsänhoidon suosituksista saa tietoa metsänkäsittelyn eri vaihtoehdoista sekä ne antavat opastusta eri toimenpiteiden suunnittelulle ja ajoitukselle. Mitä elinvoimaisempina ja monimuotoisempina pidämme metsiämme, sitä paremmin ne pystyvät sopeutumaan tuleviin muutoksiin.


Lue lisää: 

Monimuotoisuuden turvaaminen taimikonhoidossa -esite (pdf) (tapio.fi)

Monimetsä - Luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa (metsakeskus.fi) 

Taimikonhoito (metsakeskus.fi) 

Ilmastokestävä metsänhoito (metsakeskus.fi)


 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.