Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Markku Remes: Metsienkäsittelyä ei tule pakottaa yhteen muottiin

09.12.2021

Markku Remes

Kirjoittaja on kuopiolainen metsänhoitaja, joka työskentelee Metsäkeskuksessa metsänhoidon johtavana asiantuntijana. Vapaa-ajalla Remes tykkää liikkua Kallaveden maisemissa ja kauempanakin.

Näytä kaikki blogit

Tuleeko metsien käsittelytapa valita kasvupaikan biologisten olosuhteiden mukaan, vai tuleeko käsittely valita kuuntelemalla yleistä mielipidettä? Mahtuuko metsienkäsittelyä koskevaan keskusteluun kerralla enemmän kuin yksi näkökulma? 

Metsienkäsittelyä kritisoitiin perustellusti pitkään siitä, että käsittely oli lainsäädännön vuoksi liian yksipuolista. Metsälain muutoksen myötä vuonna 2014 metsien uudistamisen rajoituksia vapautettiin muun muassa poistamalla uudistettavan puuston ikään tai läpimittaan perustuvat vähimmäisvaatimukset. Monet metsänomistajat ja metsäammattilaiset ottivat uuden mahdollisuuden mielihyvällä vastaan, sillä nyt vaihtoehtoja oli enemmän. Kaikki siis hyvin valtakunnassa?

Melko pian tämän jälkeen alkoi kuitenkin kansallinen keskustelu siitä, pitäisikö metsienkäsittelyä rajoittaa toisella tavalla: tulisiko metsiä käsitellä ensisijaisesti jatkuvapeitteisesti. Toukokuussa 2018 käynnistetyllä lakialoitteella pyrittiin kieltämään avohakkuut valtion mailla eli noin 40 prosentilla metsäalastamme. Lakialoite kaatui maa- ja metsätalousvaliokunnassa, mutta se on jo lisännyt jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä Metsähallituksen mailla. Esimerkiksi Lapissa hakattiin viime vuonna jo 40 prosenttia jatkuvapeitteisillä menetelmillä, mikä ylittää Metsähallitukselle asetetut alueelliset tavoitteet.

Taksonomialla on suuria vaikutuksia metsiin

Keskustelu metsienkäsittelytavoista on kärjistynyt kuluvana vuonna myös EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksomian kriteeristön vuoksi. On ilmeistä, että taksonomia rajoittaa tulevaisuudessa monia Suomessa nyt käytettyjä metsienkäsittelymenetelmiä, joilla voidaan turvata metsien monimuotoisuutta ja kokonaiskestävää käyttöä. 

Taksonomiakriteeristössä esitetty yhdenmukainen ja yksityiskohtainen sääntely ei ole käyttökelpoinen, sillä olosuhteet vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa suuresti. Kriteeristön vaatimus metsien eri-ikäisrakenteisuudesta ja maanmuokkausmenetelmien rajoittamisesta sekä monet hyvin yksityiskohtaiset vaatimukset heikentävät myös metsiemme tulevaa kasvua, terveyttä ja hiilinieluja. Ei ollut ihme, että edellä mainitut ja taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen Suomen hallitus äänesti taksonomia-asetusta vastaan.

Turvemaiden metsienkäsittely muuttuu

Suomessa on lähes viisi miljoonaa hehtaaria metsätalouskäytössä olevia ojitettuja suometsiä. Metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten mukaan 84 prosenttia viimeisen vuoden aikana tehdyistä suometsien uudistamishakkuista aiotaan tehdä avohakkuina. 

Uusimman tutkimustiedon mukaan suometsien vesistö- ja ilmastokuormitusta voidaan vähentää välttämällä maanpinnan muokkausta sekä pitämällä vedenpinnan vaihtelut mahdollisimman vähäisinä. Puu kasvaa vielä hyvin ja päästöt ovat tasapainossa, kun pohjavedenpinta on noin 30–40 senttimetrin syvyydellä maanpinnasta. Monet metsäyhtiöt ovat jo ilmoittaneet siirtyvänsä käyttämään pelkästään jatkuvapeitteistä käsittelyä kohteissa, joihin se sopii. Myös yksityisten maanomistajien suometsissä siirryttäneen yhä useammin jatkuvapeitteisyyteen. 

Edes turvemailla ei kuitenkaan voida kokonaan välttää avohakkuita ja maanmuokkausta. Esimerkiksi varputurvekankailla tiheä varvusto sekä heikosti maatuneesta karikkeesta ja sammalesta muodostunut niin sanottu raakahumuskerros taimettuvat huonosti ilman maanmuokkausta. Myös karhunsammalkasvusto estää tehokkaasti luontaisen taimettumisen jopa vuosikymmeniksi. 

Onko yksipuolistamisen virheet pakko toistaa?

Peitteisestä metsänkäsittelystä ja sen toimivuudesta ei ole vielä saatu riittävästi kokemusta. Tästä huolimatta monesti koetaan peitteinen metsienkäsittely jo toimivaksi valtamenetelmäksi. Käsittelytapojen yksipuolistaminen johtaa kuitenkin samaan kielteiseen vaikutukseen kuin komission taksonomiakriteeristön noudattaminen. Yli sata vuotta jatkunutta tutkimustietoamme ja kokemusta kannattaa hyödyntää.

Nykyistä keskustelua seuratessa tulee mieleen Peter Seegerin vuonna 1955 sanoittaman laulun kertosäe; ”Oh, when will you ever learn?” Ei tarvitsisi olla luonnonlaki, että jokaisen sukupolven tulee toistaa samat virheet. Valitaan sopivin metsänkäsittelymenetelmä kullekin kasvupaikalle.
 

Kommentit
Toni Etholen 21.12.2021 klo 18:09

"Metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten mukaan 84 prosenttia viimeisen vuoden aikana tehdyistä suometsien uudistamishakkuista aiotaan tehdä avohakkuina". Miten tässä näkyy jatkuvapeitteisen kasvatuksen "uhka"? Pelkästään turvemaiden vesistövaikutusten vuoksi jatkuvapeitteinen kasvatus tulisi olla normimenetelmä näillä kasvupaikoilla. Vesistöjen pilaamiselle ei metsätaloudessa ole määritetty hintaa, joka johtaisi avohakkuu-kunnostusojitus menetelmästä luopumiseen.

Risto Korhonen 21.12.2021 klo 18:13

Jatkuvakasvatus , yläharvennus kuka siinä pärjää tukki on 10 euroa halvempi avohakkuuseen, koneyrittäjät lopettavat tuotos tippuu , tulee tuulenkaatoja niitä ei voi korjata , sitten tulee kirjanpainajat tämähän on ihan järjetöntä .

Teuvo Levula 21.12.2021 klo 22:50

Jatkuvan kasvatuksen yksi ongelma on puunkorjuu. Jatkuva kasvatus onnistuu vain klimakspuilla, joita ovat mm. kuusi ja tuomi. Luokkipuita ei paljon tarvita, joten ainot kaupalinen puulaji jatkuvasa kasvatuksessa on kuusi.
Kuuset lahoavat helposti, jos mesässä ajetaan hakkuu- ja ajokoneiilla.
Toinen ongelma on puuston biologisen iän kasvu. Yläharvennuksessa poistetut puut ovat saman ikäisiä kuin kasvamaan jäänneet. Kuusi uudistuu kuusikon alle huonosti. Koivu on paras kuusen "siemenpuu". Puuston iän kasvu pienetää metsikön kasvua.
Kolmas ongelma on se, että yläharveennuksessa poistetaan suuri osa metsän lehtimassasta. Lehtimassa on pääosin valtapuissa. Metsän kasvu on neulasmassan funktio.

Antti Otsamo 22.12.2021 klo 08:56

Korjuu taitaa tosiaan olla se jatkuvan kasvatuksen päähaaste. Jatkuva kasvatus tarkoittaa myös "jatkuvaa korjuuta", mikä muodostuu melkoiseksi haasteeksi turvemailla näillä talvilla. (Kunnostus)ojitus on todistetusti ehkä metsätalouden suurin ympäristösynti, jonka haittoja pitää pyrkiä minimoimaan. Siihen turvemaiden jatkuvapeitteinen käsittely voisi olla jonkinlainen ratkaisu. Toimii ehkä paremmin suurtilallisilla, mutta pienmetsänomistajille tämä voi olla haastavampaa.

Risto Reijonen 22.12.2021 klo 15:28

Hankintahakkuisiin kykenevät voisivat käyttää pienaukkoja hakkuumuotona. Kun ne istutetaan koivulla tai männyllä, on ne helppo kiertää keltaisella nauhalla hirvituhojen estämiseksi eikä tuulunkaatojakaan tule niin paljon kuin tavallisessa avohakkuussa isoilla koneilla tehden.

Risto Ikonen, Joensuu 28.12.2021 klo 09:33

Pete Seeger lauloi sodasta, joka on ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva, ihmisen itsensä aiheuttama katastrofi. Metsien talouskäytön osalta kyse on jostain muusta. Kuten siitä, että metsäntutkimusta on tehty yhtiöiden ehdoilla. Meillä ei ole tutkittua tietoa eri hoitotapojen ja korjuumenetelmien eduista saati haitoista. Päätöksiä tehdään mututiedolla ja aikansa eläneet lähtökohdat pysyvät kuin täi tervassa. Jatkuva kasvatus on askel kohden metsänhoito-opin uudistumista. Vaan kovin voimatonta askeltaminen näyttää olevan.

Teuvo Levula 28.12.2021 klo 09:33

Metlassa tehtiin satoja metsänkäsittelykokeita.
Harvennuskokeissa oli käsittelyjä harventamattomista koealoista voimakkaasti yläharvennettiuhin. Prof Sarvas teki kokeita jo 1950-luvulla. "Jatkuvankasvatuksen" kokeita tehtiin 1990-luvulla ympäri Suomea. Näistä kokeista on kirjoitettu paljon julkaisuja. Kannattaa tutustua.

Lauri Oinonen 30.12.2021 klo 17:26

Remeksen kirjoitus on täyttä järkipuhetta ja tämä kirjoitus tulisi saattaa kaikkien poliitikkojen ja EU:n vaikuttajien luettavaksi.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.