Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Riitta Raatikainen: Metkoja eväitä suojeluun ja luonnonhoitoon

14.06.2022

Riitta Raatikainen

Kirjoittaja työskentelee Metsäkeskuksessa luonnonhoidon johtavana asiantuntijana. Vapaa-aika kuluu alati kehittyvän koti- ja mökkipuutarhan parissa, ladulla, vesillä ja vapaaehtoistyössä. 

Näytä kaikki blogit

Metsätaloudelle valmistellaan uutta metka-kannustejärjestelmää. Uudet kannusteet tulevat voimaan joko kesällä 2023 tai viimeistään vuoden 2024 alussa.

Mitä metka antaa suojelulle ja luonnonhoidolle, kun tutuista kemera-lain tukimuodoista siirrytään uuteen järjestelmään?

Metka tarjoaa metsänomistajille ja palveluja tarjoaville metsäalan toimijoille monenlaisia luonnonhoidon edistämisen ja suojelun eväitä. Niitä kannattaa napata reppuun mahdollisimman paljon, koska niillä voidaan turvata yksityismetsien monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen ja lajien tilaa.

Metsänomistaja voi valita itselleen sopivimmat tukimuodot omien metsien tarpeiden mukaan. Metsäalan toimijoille metka-tuet avaavat mahdollisuuksia laajentaa palveluntarjontaa luonnonhoidon ja suojelun suuntaan. Seuraavassa vaihtoehtoja esitellään tarkemmin.

Metka kannustaa luonnonhoitoon jo nuorissa metsissä

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon myönnettävillä tuilla halutaan ohjata metsänomistajia oikea-aikaiseen metsänhoitoon, metsänkasvatustavasta riippumatta.

Kun taimikkoa ja nuorta metsää hoidetaan, kohteeseen voi aina jättää pieniä luonnontilaan jääviä tiheikköjä ja säästää lehtipuita sekametsien synnyttämiseksi. Tiheiköt ovat tärkeitä monille metsälajeille, esimerkiksi metsäkanalinnuille suoja-, ravinto- ja pesimäpaikkoina.

Tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon saa koko pinta-alalle, vaikka tiheikköjä jätetään kymmenelle prosentille hoitoalueen pinta-alasta. Raivaajaa siis palkitaan siitä, että hän on samalla hyvä luonnonhoitaja.

Raivaamattomat tiheiköt kannattaa säästää käsittelyltä myös seuraavissa hakkuissa. Silloin suojatiheikkö varmistaa osaltaan sitä, että metsään muodostuu eliöstön kaipaamaa lahopuuta.

Vapaaehtoiseen suojeluun voi saada ympäristötukea

METSO-ohjelman toteutusaika ulottuu Helmi-elinympäristöohjelman mukaisesti aina vuoteen 2030 asti. METSO-ohjelmassa on vaihtoehtoja metsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Määräaikainen 10 vuoden ympäristötukisopimus on yksi vapaaehtoisen suojelun keinoista.

Ympäristötukea voidaan myöntää metsälain turvaamiin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin, mutta myös muihin luontoarvoiltaan merkittäviin METSO-elinympäristöihin.  Tukea voidaan varojen salliessa myöntää nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin pienvesien ympärille tai uhanalaisten lajien elinympäristöjen säilyttämiseen. Palveluntarjoajat voivat saada myös jatkossa korvausta ympäristötukihakemusten valmistelusta.

Uutena tukimuotona valmistellaan mahdollisuutta myöntää kannustekorvausta, jos ympäristötukikohteessa on erityisen runsaasti kuollutta tai lahopuuta. Näin halutaan saada ympäristötuen piiriin muun muassa luonnontuhometsiköitä.

Luonnonhoidolle on jatkossa monta eri tukiväylää

Ympäristötuen haun yhteydessä on mahdollista hakea tukea myös luonnonhoitoon, esimerkiksi elinympäristöjen kunnostamiseen. Luonnonhoidoksi lasketaan muun muassa suon ennallistamistoimet, pienveden palauttaminen vanhaan uomaan tai lehtometsässä tehtävä hoitotyö, jolla halutaan turvata vaatelias lajisto. Metkassa luonnonhoidon tuet ovat täysimääräisiä ja perustuvat todellisiin kustannuksiin.

Maanomistaja voi myös antaa sitoumuksen luonnonhoitotöiden toteuttamiselle. Silloin Metsäkeskus kerää luonnonhoitokohteita alueelliseen luonnonhoitohankkeeseen ja laatii suunnitelman hoitotoimista. Hanke voi tehostaa myös vesiensuojelua. Tarkemman suunnittelun ja varsinaiset hoitotyöt tekevät avoimella haulla valitut palveluntarjoajat.

Uutena tukimuotona metka tarjoaa luonnonhoitotukea, joka soveltuu hyvin arkimetsänhoidon yhteydessä tapahtuvaan luonnonhoitoon. Esimerkiksi maata muokatessa voidaan samaa kalustoa käyttää ojien tukkimiseen tai parantaa puroon laskevien ojien kuormitusta ojia ohjaamalla.

Suometsissä huomio kiinnitetään luontoon ja ympäristövaikutuksiin

Suometsänhoidon suunnittelu on metkan uusi tukimuoto. Tukea voi saada kokonaisvaltaiseen suometsänhoitoon, jossa pyritään suunnittelemaan useiden metsätilojen suoalueista kokonaisuuksia. Suunnittelun yhteydessä selvitetään muun muassa alueen luontokohteet, potentiaaliset luonnonhoitokohteet sekä vesiensuojelutarpeet. Suunnittelun jälkeen tukea haetaan erikseen vesiensuojelun ja luonnonhoitotöiden toteutukseen. Luontokohteiden selvityksestä voidaan puolestaan edetä ympäristötukihakemuksen valmisteluun.

Suometsänhoidossa tukien painopiste siirtyy Metkan myötä aiempaa enemmän vesiensuojeluun, luonnonhoitoon ja turvemaametsien käsittelyn vaikutusten arviointiin. Tuhkalannoituksesta voi tulla kunnostusojituksen korvaava vaihtoehto – jatkossa ojien kunnostukseen ei enää myönnetä tukea.

Kulotus tuo elinympäristöjä palo- ja kulolajistolle

Kulotuksella voidaan parantaa niin metsän uudistumista, maaperän olosuhteita kuin biologista monimuotoisuutta. Kulotus tuottaa palanutta ja hiiltynyttä puuta sitä tarvitseville lajeille.

Metkassa on tarjolla tukea myös kulotuksiin. Kulotustuen saamisen ehtona on, että uudistusalalle säästetään riittävästi puustoa ja se poltetaan muun kulotuksen yhteydessä. Tuki myönnetään hehtaariperusteisena. Maanomistaja voi saada korvausta poltetuista puista aiheutuvasta tulonmenetyksestä.

 

Metsätalouden uuden metka-kannustejärjestelmän valmistelu on tulossa lausuntovaiheeseen kesällä. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on, että hallituksen lakiesitys uudesta kannustejärjestelmästä annetaan eduskunnalle syksyllä 2022. Uudet kannusteet tulevat voimaan joko kesällä 2023 tai vuoden 2024 alussa, EU-komission linjauksista riippuen. Lisätietoa Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla: Työryhmän muistio - Valto (valtioneuvosto.fi)

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.